Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος /η κος/κα

Αφού έλαβα γνώση όλων των άρθρων του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης  


ΑΙΤΟΥΜΑΙ

με την παρούσα που υποβάλλω προς το Δ.Σ. του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης, την εγγραφή μου ως μέλος του παραπάνω αθλητικού σωματείου.

  
  
Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση  των όσων αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν.2725/1999, περί ερασιτεχνικού – επαγγελματικού αθλητισμού κλπ., (κωλύματα εγγραφής – περιορισμοί) και δεν συντρέχει κανένα απ΄ τα αναφερόμενα κωλύματα εγγραφής μου στο Σωματείο.
CAPTCHA