+30 6989 685463

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

 

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης

mail: messinistennis@gmail.com

info@messinitennis.gr

ΠΡΟΣ : ΜΜΕ - ΜΕΛΗ

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης, σε τακτική συνεδρίασή του, υπ΄αριθμ.66 της 07/02/2021, αποφάσισε να συγκαλέσει τα τακτικά μέλη του, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού.

 

Ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται η Κυριακή 21η Φεβρουαρίου 2021 ως η ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ. και σε περίπτωση μη απαρτίας, ως επαναληπτική και οριστική ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Κυριακή 28η Φεβρουαρίου 2021

 

ΤΟΠΟΣ διεξαγωγής των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται τα γραφεία μας στον Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης.

 

ΩΡΑ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η 17:00.

 

Σε περίπτωση εφαρμογής απαγορευτικών μέτρων λόγω του covid19 και της εξαιτίας αυτής μη δυνατότητας διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα ανωτέρω με την φυσική παρουσία των μελών, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα ως ανωτέρω, με απομακρυσμένη συμμετοχή των Μελών και με τη χρήση πρόσφορων ψηφιακών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4764/2020 διασφαλιζομένης της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

 

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται ως εξής:

 

  1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο του για το Έτος 2020 (Διοικητικός Απολογισμός).

  2. Ετήσια Ταμειακή Έκθεση, από τον Ταμία και την ελεγκτική Επιτροπή για το Οικονομικό Έτος 2020.

  3. Ψήφιση για την έγκριση ή μη των Διοικητικών και Οικονομικών Πεπραγμένων του 2020.

  4. Κατάθεση Προτάσεων και Ψήφιση Προϋπολογισμού για το έτος 2021.

  5. Τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 4726/2020.

 

 

Tο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων των εγκαταστάσεων του σωματείου 10 ημέρες προ της ΓΣ. H δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο https://messinitennis.gr/. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ)

Α.Μ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡ

7

1

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΓΕΩ

8

2

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩ

12

3

ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜ

22

4

ΤΣΙΚΙΝΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ

ΙΩΑ

24

5

ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΗΛΙ

25

6

ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΩΤ

30

7

ΜΠΙΤΖΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΑ

36

8

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΙΚ

44

9

ΧΡΗΣΙΜΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΩΝ

48

10

ΜΕΡΙΤΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΙΚ

81

11

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝ

93

12

ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ

ΣΥΛΒΙΑ

ΦΡΑ

107

13

ΣΠΑΝΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΑΓΑΘ

108

14

ΣΠΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΑΘ

110

15

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΙΩΑ

114

16

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΗΛΙ

118

17

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΙΩΑΝ

119

18

ΖΕΡΒΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΩΝ

131

19

ΜΠΑΛΛΑΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ

ΙΩΑ

141

20

ΚΙΣΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜ

142

21

ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ

ΕΛΕΝΑ

ΒΑΣ

145

22

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓ

ΠΑΝΑΓ

148

23

ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝ


 

 

Μετά τιμής, για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Παναγιώτης Καλογερόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Παναγιώτης Φωτεινόπουλος

 

Attachments

chef Demetrios Pyliotis

+30 6989 685463

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης

Social Media

Search the website