+30 6989 685463

Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 7/1/2024

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

 

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης

mail: messinistennis@gmail.com

info@messinitennis.gr

ΠΡΟΣ : ΜΜΕ - ΜΕΛΗ

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης, σε τακτική συνεδρίασή του, υπ΄αριθμ.82 της 17/12/2023, αποφάσισε να συγκαλέσει τα τακτικά μέλη του, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού.

 

Ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται η Κυριακή 7η Iανουαρίου 2024 ως η ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ. και σε περίπτωση μη απαρτίας, ως επαναληπτική και οριστική ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Κυριακή 14η Ιανουαρίου 2024

 

ΤΟΠΟΣ διεξαγωγής των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται τα γραφεία μας στον Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης.

 

ΩΡΑ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η 16:00.

 

 

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται ως εξής:

 

  1. Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ

  2. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο του για το Έτος 2023 (Διοικητικός Απολογισμός).

  3. Ετήσια Ταμειακή Έκθεση, από τον Ταμία και την ελεγκτική Επιτροπή για το Οικονομικό Έτος 2023 (Οικονομικός Απολογισμός)

  4. Κατάθεση Προτάσεων και Ψήφιση Προϋπολογισμού για το έτος 2024.

  5. Ψήφιση για την έγκριση ή μη  Οικονομικού Απολογισμού  του 2023 και Προυπολογισμού 2024. Απαλλαγή των Μελών του ΔΣ.

  6. Τυχόν προτάσεις απο τα ενήμερα μέλη της Γ.Σ πρέπει να αποσταλούν εγγράφως στο mail του Συλλόγου έως 4/1/24.

 

 

Tο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων των εγκαταστάσεων του σωματείου 10 ημέρες προ της ΓΣ. H δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο https://messinitennis.gr/. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ) ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ

 

 

Μετά τιμής, για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Βασίλειος Δρακόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Ιωάννης Λυμπερόπουλος

 

chef Demetrios Pyliotis

+30 6989 685463

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης

Social Media

Search the website