+30 6989 685463

Αίτημα Εγγραφής Μέλους

Ο/Η  κάτωθι υπογεγραμμένος /η  κος/κα

Αφού έλαβα γνώση όλων των άρθρων του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης  


ΑΙΤΟΥΜΑΙ

με την παρούσα που υποβάλλω προς το Δ.Σ. του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης, την εγγραφή μου ως μέλος του παραπάνω αθλητικού σωματείου.

Θα συμμετάσχω με ιδία πρωτοβουλία και ατομική μου ευθύνη σε αγώνες και προπονήσεις στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου Αγίου Νικολάου Μεσσήνης & δηλώνω συνειδητά και υπεύθυνα ότι:


1. Βεβαιώνω ότι δεν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα υγείας, έχω πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις καλής υγείας και καλής φυσικής κατάστασης, όπως απαιτείται για τη συμμετοχή μου σε αγώνες ή προπονήσεις και δεν πάσχω από κανενός είδους παθολογικό – ιατρικό νόσημα ή ασθένεια ή πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε να επιδεινωθεί με τη συμμετοχή μου στους αγώνες/προπονήσεις.


2. Βεβαιώνω ότι σε περίπτωση απόκρυψης παθολογικής πάθησης, χρήσης ουσιών ή αλκοόλ ή πρόσφατης κατανάλωσης τροφής ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης της υγείας μου, φέρω αποκλειστικά την ευθύνη για οτιδήποτε μου συμβεί κατά την χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του  Αθλητικού Κέντρου Αγίου Νικολάου.


3. Το Αθλητικό Κέντρο δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του αγώνα ή της προπόνησης, όπως ενδεικτικά, σωματική ή πνευματική βλάβη της υγείας μου, προσωρινή ή μόνιμη ανικανότητα ή απώλεια ζωής, ότι έχω αποκλειστική ευθύνη τη διαφύλαξη της υγείας ή της ζωής μου και ότι καμία απαίτηση δεν θα έχω από τις ως άνω αιτίες ή οποιαδήποτε συναφή, προσωπικά ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς μου.


4. Δίνω τη συγκατάθεσή μου να λάβω ιατρική και φαρμακευτική αγωγή σε περίπτωση τραυματισμού, ατυχήματος ή ασθένειας κατά τη διάρκεια του αγώνα – δραστηριότητας - προπόνηση από Ιατρό ή προσωπικό του ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό.


5. Παραχωρώ στο Σύλλογο Αντισφαίρισης Μεσσήνης  το δικαίωμα χρήσης των στοιχείων μου (ονοματεπώνυμο).


Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απαλλάσσω το Σύλλογο Αντισφαίρισης Μεσσήνης  από κάθε είδους ευθύνη και παραιτούμαι του δικαιώματος οποιασδήποτε αποζημίωσης.

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν.2725/1999, περί ερασιτεχνικού – επαγγελματικού αθλητισμού κλπ., (κωλύματα εγγραφής – περιορισμοί) και δεν συντρέχει κανένα απ΄ τα αναφερόμενα κωλύματα εγγραφής μου στο Σωματείο.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

chef Demetrios Pyliotis

+30 6989 685463

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης

Social Media

Search the website