+30 6989 685463

Αίτημα Εγγραφής Μέλους

Ο/Η  κάτωθι υπογεγραμμένος /η  κος/κα

Αφού έλαβα γνώση όλων των άρθρων του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης  


ΑΙΤΟΥΜΑΙ

με την παρούσα που υποβάλλω προς το Δ.Σ. του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης, την εγγραφή μου ως μέλος του παραπάνω αθλητικού σωματείου.

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν.2725/1999, περί ερασιτεχνικού – επαγγελματικού αθλητισμού κλπ., (κωλύματα εγγραφής – περιορισμοί) και δεν συντρέχει κανένα απ΄ τα αναφερόμενα κωλύματα εγγραφής μου στο Σωματείο.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

chef Demetrios Pyliotis

+30 6989 685463

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης

Social Media

Search the website