+30 6989 685463

«Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου- Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών» 8/1/23

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης, σε τακτική συνεδρίασή του, με το υπ΄αριθμ.73 της 20/11/2022 πρακτικό, αποφάσισε να συγκαλέσει τα τακτικά μέλη του, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού.

 

Ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται η Κυριακή 8η Ιανουαρίου 2023 ως η  ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ. και σε περίπτωση μη απαρτίας, ως επαναληπτική και οριστική ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Κυριακή  15η Ιανουαρίου 2023

 

ΤΟΠΟΣ διεξαγωγής των εργασιών της  Γενικής Συνέλευσης ορίζεται τα γραφεία μας στον Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης.

 

ΩΡΑ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η 16:00.

 

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται ως εξής:

 

  1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, ψηφολέγκτη Γ.Σ.
  2. Εκλογή  Εφορευτικής Επιτροπής Γενικής Συνέλευσης. Σύμφωνα με το Ν. 4639/19 άρθρο έβδομο παρ. 3, στην τριμελή εφορευτική επιτροπή θα προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος.
  3. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο του  για το Έτος 2022 (Διοικητικός Απολογισμός).
  4. Ετήσια Ταμειακή Έκθεση, από τον Ταμία και την ελεγκτική Επιτροπή για το Οικονομικό Έτος 2022.
  5. Ψήφιση για την έγκριση ή μη των Διοικητικών και Οικονομικών Πεπραγμένων του 2022.
  6. Κατάθεση Προτάσεων και Ψήφιση Προϋπολογισμού για το έτος 2023.
  7. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου λόγω λήξης της διετούς θητείας  (Προέδρου - Δ.Σ – ελεγκτικής επιτροπής)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

 

            Οι αιτήσεις υποψηφιότητας των μελών (ως συνημμένο υπόδειγμα),  να υποβληθούν το αργότερο έως και την Πέμπτη  05 Ιανουαρίου 2023  (3 ημέρες τουλάχιστον προ της ΓΣ σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 18 του καταστατικού, στο  απερχόμενο Δ.Σ) στα mail του Σωματείου [email protected]   &  [email protected]  ή αυτοπροσώπως στο Γενικό Γραμματέα κ. Παναγιώτη Φωτεινόπουλο.

 

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου.

  Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.

Tο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η  δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων των εγκαταστάσεων του σωματείου 10 ημέρες προ της ΓΣ. H δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο www.messinitennis.gr.  Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.

 

  

  Μετά τιμής, για το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Παναγιώτης Καλογερόπουλος

   Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

      Παναγιώτης Φωτεινόπουλος

chef Demetrios Pyliotis

+30 6989 685463

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης

Social Media

Search the website